ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
     ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2512 และเปิดรับบริการผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2512 ภาควิชาศัลยศาสตร์ในระยะเริ่มต้นแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ดังนี้ หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป, หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, หน่วยประสาทศัลยศาสตร์, หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ (โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คชเสนี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ) หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และหน่วยวิสัญญีวิทยา