ประวัติความเป็นมา

ประวัติสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก
           สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาท่านแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้เป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกสืบมาดังต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร พ.ศ. 2512-2530 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ บุญเกษม พ.ศ. 2530-2539 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิเศษ สุพรรณชาติ พ.ศ. 2539-2548 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกษม อัตนวานิช พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน