ตารางออกตรวจสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

Beast and Endocrine Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

ในเวลา

เช้า

(9.00-12.00)

อ.รณรัฐ
อ.ภาณุวัฒน์

-

อ.มนต์ชัย
อ.ธงชัย
อ.ยอดยิ่ง
อ.ประกาศิต

-

อ.มนต์ชัย

- -
มะเร็งวิทยา

 

อ.ยอดยิ่ง
(13:00-16:00)

-

อ.ภาณุวัฒน์
อ.รณรัฐ
(13:00-16:00)

-

อ.ประกาศิต
อ.ธงชัย
(9:00-12:00)

- -
นอกเวลา

นอกเวลา

(17.00-20.00)

อ.ภาณุวัฒน์
อ.ยอดยิ่ง

-

อ.ยอดยิ่ง

อ.รณรัฐ

-

อ.ภาณุวัฒน์
อ.รณรัฐ
(09.00-12.00)

อ.ยอดยิ่ง
(13.00-16.00)

-
Premium

เช้า

(9.00-12.00)

อ.มนต์ชัย
อ.ธงชัย

อ.ยอดยิ่ง

-

-

-

อ.ยอดยิ่ง

อ.รณรัฐ

 

บ่าย

(13.00-18.00)

อ.รณรัฐ

อ.ประกาศิต
(17:00-20:00)

อ.ประกาศิต

อ.ภาณุวัฒน์

อ.มนต์ชัย
อ.ธงชัย

อ.ภาณุวัฒน์

-

Update 15/02/2565
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336, 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ 02-201-1315 ต่อ 245