รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

alt
รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย : Panuwat Lertsitthichai,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา :
M.S. (Medical Statistics), University of London, United Kingdom
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : panuwat.ler@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล : Ronnarat Suvikapakornkul,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : ronnarat.suv@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ : Yodying Wasuthit,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : yodying.was@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา : Prakasit Chirappapha,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
Certification Research fellowship in Oncoplastic Breast Surgery, European Institute of Oncology, Milan, Italy, 2012
ว.ว. อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2006-2008
ว.ว. ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2004
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 1995
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : prakasit.chi@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน : Thongchai Sukarayothin,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : thongchai.suk@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ : Monchai Leesombatpaiboon,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : monchai.lee@mahidol.ac.th

 
 
alt
อ.พญ.ลักขณา อดิเรกลาภวงศ์ : Lakkana Adireklarpwong,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ป. อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ป. บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : Lakkana.adi@mahidol.ac.th
*update 01/06/2566