วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ชั้นนำของประเทศและมีคุณภาพในระดับสากล

ปณิธาน

ศัลยศาสตร์รามา เพื่อประชาอุ่นใจ ศัลยศาสตร์ก้าวไกล เป็นหนึ่งในสากล

พันธกิจ

1. ให้การศึกษาอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านศัลยศาสตร์อย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม

2. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

3. ทำการวิจัยและเสนอผลงานทางวิชาการทางการแพทย์ในระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศ

4. ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของไทย