หน่วยสนับสนุนทั่วไป

นางสาวชื่นกมล ภูมลี
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์
งานเลขานุการสาขาวิชา
นางสาวทัศวรรณ พุ่มภูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก
นางสาวจิราภรณ์ เผือดผ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์
นางสาวศศิรินทร์ จิตวิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ แคล่วคล่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
นางสาวชไมพร พิณยาส
ผู้ปฏิบัติบริหาร
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านม
และต่อมไร้ท่อ
นางสาววนัสนันท์ นิลนิยม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน
และทางเดินน้ำดี
นางจิรภา แจ้งศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
และปลูกถ่ายอวัยวะ
นางสาวน้อย แดงมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และแม็กซิโลเฟเซียล
นางสาวสิรินนา เอี่ยมมงคล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร
และศัลยศาสตร์ทั่วไป

นางพิชามญชุ์ แท่งทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เลขานุการสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติและเวชบำบัดวิกฤต
งานสารบรรณ
นางสาววันวิสาข์ จารุศักดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวกิตติยา ดีเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานพัสดุ
นางยิหวา ลลิภาพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาววันเฉลิม ขันลื้อ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานโครงการ
นางสาวสุพัตตรา ใจบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันทกานต์ ขจรนิติกุล
พยาบาล
นางสาวจงกลณี อิฐรัตน์
พยาบาล
นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิขิจกิตไพศาล
พยาบาล
งานทั่วไป
นางณิชานันท์ บุญโต
พนักงานบริการ
นางสาวปิยะดา คำสีลา
พนักงานบริการ
นายสมศิล ชุมภูชนะภัย
พนักงานบริการ
นางสาวกรประวีณ์ ขวัญศิริรูปหงษ์
พนักงานบริการ
นางจำรูญ บัวแย้ม
พนักงานบริการ
นางสุมาลี คำภูแสน
พนักงานบริการ