แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป