แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2521-2530(2)

นพ.รณชัย โคนทอง
พ.ศ.2522
นพ.วิวศิษฎ์ สงวนวงค์วาน
พ.ศ.2522
นพ.โสภณ จิรสิริธรรม
พ.ศ.2522
นพ.ประกิต พฤกษ์ประเสริฐ
พ.ศ.2523
นพ.ประชิต ธีรศาสตร์
พ.ศ.2523
นพ.พิชัย ทรพย์สุนทร
พ.ศ.2523

นพ.ไพบูลย์ ชัยเลิศพงษา
พ.ศ.2523
นพ.สุรเดช แสดงอรุณศิริ
พ.ศ.2523
นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์
พ.ศ.2524

นพ.ไพศาล แสงสอาด
พ.ศ.2524
นพ.วรเทพ ลิ่มปิติกุล
พ.ศ.2524
นพ.สมบูรณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์
พ.ศ.2524
นพ.จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์
พ.ศ.2525
นพ.จิตตินันท์ หะวานนท์
พ.ศ.2524
นพ.ประโยชน์ ปรัชญา
พ.ศ.2524

นพ.สุริยะ จักกะพาท
พ.ศ.2525
นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์
พ.ศ.2526
นพ.สุวิทย์ อารีวิจิตร
พ.ศ.2526

นพ.คณิต สัมบุณณานนท์
พ.ศ.2527
นพ.สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช
พ.ศ.2527
นพ.สุวัฒน์ จันทรเบญจกุล
พ.ศ.2527

นพ.โสภณ หิรัญสุทธิกุล
พ.ศ.2528

นพ.วีรพงษ์ อังวิทยาธร
พ.ศ.2528
นพ.สานนท์
พ.ศ.2528

นพ.สุรพงษ์ ขวัญพงศ์
พ.ศ.2528
นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์
พ.ศ.2528
นพ.วิชัย ลีละศิริวงศ์
พ.ศ.2529
นพ.สุขสรรค์ มโนชัย
พ.ศ.2529
นพ.ประพงษ์ วงษ์ระวีกุล
พ.ศ.2529
นพ.วัฒนา รังสราญนนท์
พ.ศ.2529
นพ.วิวัฒน์ ถิระพานิช
พ.ศ.2529
นพ.วุฒินัย ประสงค์
พ.ศ.2529
นพ.สมเกียรติ ตั้งใจรักการดี
พ.ศ.2529

นพ.สุชาติ วิภาสกรวราวุธ
พ.ศ.2529
นพ.อำนวย วงศ์ศรีสุนทร
พ.ศ.2529
นพ.โพลเบิร์ด ซีดีแอส
พ.ศ.2530
นพ.วสันต์ อเนกสมบูรณ์ผล
พ.ศ.2530