แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2531- 2540(3)

นพ.มนตรา พัฒนศรี
พ.ศ.2531
นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต
พ.ศ.2531
นพ.วรรษา เปาอินทร์
พ.ศ.2532

นพ.วิศิษฐ์ คงเจริญสมบัติ
พ.ศ.2532
นพ.สันชัย หวังดี
พ.ศ.2532
นพ.สุรศักดิ์ ลิีลาอุดมลิปิ
พ.ศ.2532

นพ.คมกฤช รัชตเวช
พ.ศ.2533
นพ.ดิเลก พลเจียง
พ.ศ.2533
นพ.วรกุล ภัทรศิริกุล
พ.ศ.2533

นพ.อำพล อัครปทุมวงศ์
พ.ศ.2533
พญ.วราภรณ์ อรุณศิริสุข
พ.ศ.2534
นพ.สุทธิพันธ์ สุทธิศรี
พ.ศ.2534
นพ.สุรจิต อาวสกุลสุทธิ
พ.ศ.2534
นพ.กัมปนาท จันทนะ
พ.ศ.2535
นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์
พ.ศ.2535

นพ.ไพวัณ วัฒนราษฎร์
พ.ศ.2535
นพ.ภาคภูมิ แก้วสถิตพรชัย
พ.ศ.2535
นพ.วิทูร บุญแสง
พ.ศ.2535

นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็๋ญแข
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็๋ญแข
พ.ศ.2535
นพ.สมสิน วิรณะ
พ.ศ.2535
นพ.ธีรวัฒน์ เชิงสะอาด
พ.ศ.2536
นพ.พงศกร สุขเกษม
พ.ศ.2535
นพ.ไพโรจน์ ส่งคุณธรรม
พ.ศ.2536
นพ.รังสรรค์ บุตรชา
นพ.รังสรรค์ บุตรชา
พ.ศ.2536

นพ.จอง บุญอาจ
พ.ศ.2537
นพ.ชวนชื่น ดุษฎีีประเสริฐ
พ.ศ.2537
ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล
นพ.ธีรพล อังกูลภักดีกุล
พ.ศ.2537
นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
พ.ศ.2537
ศุภชัย ยอดเยี่ยม
นพ.ศุภชัย ยอดเยี่ยม
พ.ศ.2537
นพ.สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์
พ.ศ.2537
นพ.สุชาติ วิรัตกพันธ์
พ.ศ.2537
นพ.อนุชิต ศรีวิโรจน์
พ.ศ.2537
นพ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
พ.ศ.2537
นพ.พงศกร เอี่ยมธนาภรณ์
พ.ศ.2537
นพ.จุมพล วิลาศรัศมี
พ.ศ.2538
นพ.ภูริบันท์ เกียรติวัฒนกูล
นพ.ภูริบันท์ เกียรติวัฒนกูล
พ.ศ.2538
นพ.มนต์ชัย ชูพงศ์ไพโรจน์
นพ.มนต์ชัย ชูพงศ์ไพโรจน์
พ.ศ.2538
นพ.มานิต คำแหง
พ.ศ.2538
พญ.เยาวนุช คงด่าน
พญ.เยาวนุช คงด่าน
พ.ศ.2538
นพ.วิทยา ดาวไธสง
พ.ศ.2538
นพ.วีระเกียรติ หิรัฐวิวัฒน์กุล
นพ.วีระเกียรติ หิรัฐวิวัฒน์กุล
พ.ศ.2538
นพ.สุพจน์ พรยืนยงสุรัตน์
พ.ศ.2538
นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ
นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ
พ.ศ.2539
นพ.ณรงค์ คันธกุลดุษฎี
พ.ศ.2539
นพ.นิเดช กฤตสิน
นพ.นิเดช กฤตสิน
พ.ศ.2539
นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
พ.ศ.2538
 
นพ.ศักดิ์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
พ.ศ.2539
นพ.เศวต ศรีศิริ
นพ.เศวต ศรีศิริ
พ.ศ.2538
 
นพ.อัจฉริย สาโรวาท
นพ.อัจฉริย สาโรวาท
พ.ศ.2539
นพ.ทวีศักดิ์ ศรีคำมูล
นพ.ทวีศักดิ์ ศรีคำมูล
พ.ศ.2540
นพ.บุญชัย กิจวัฒนาชัย
พ.ศ.2540
นพ.วศิน โชติวานิช
นพ.วศิน โชติวานิช
พ.ศ.2540
นพ.วีระ สุวรรณเรืองศรี
พ.ศ.2540
นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
พ.ศ.2540
นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ
นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ
พ.ศ.2540
นพ.วีรยะ เภาเจริญ
นพ.วีรยะ เภาเจริญ
พ.ศ.2540
นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี
นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี
พ.ศ.2540
นพ.อนุเวช วงศ์มีเกียรติ
นพ.อนุเวช วงศ์มีเกียรติ
พ.ศ.2540