แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2511-2520(1)

นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
พ.ศ.2511
นพ.ปรีชา อยู่ประเสริฐ
พ.ศ.2512
นพ.เติมศักดิ์ นาวีการ
พ.ศ.2512
นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์
พ.ศ.2513
นพ.วิชิต วนดุรงค์วรรณ
พ.ศ.2513
นพ.สุทัศน์ ศรีอาภรณ์
พ.ศ.2513

นพ.พัลลภ จารุวนิช
พ.ศ.2514
นพ.สุชาติ อารีมิตร
พ.ศ.2547
นพ.นิสัย ตงศิริ
พ.ศ.2515

นพ.เอนก กษัตรีย์
พ.ศ.2515
นพ.นิลวัฒน์ คุปตระกูล
พ.ศ.2516
นพ.พรเทพ เปรมโยธิน
พ.ศ.2516

นพ.สุพจน์ ตันชชะ
พ.ศ.2516
นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร
พ.ศ.2516
นพ.วัฒนา สุพรหมจักร
พ.ศ.2517
นพ.สมเกียรติ โรจนสุวรพจน์
พ.ศ.2517
นพ.อนันต์ อธิพันธุ์อำไพ
พ.ศ.2517
นพ.ชนินท์ วิญญูประดิษฐ์
พ.ศ.2518

นพ.ชิต เจริญประเสริฐ
พ.ศ.2518
นพ.ประสาท โหตะภวานนท์
พ.ศ.2518
นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล
พ.ศ.2518
นพ.กิจจา เรืองไทย
พ.ศ.2519
นพ.เฉลียว หอมวิเศษ
พ.ศ.2519
นพ.ธีรพล เจนวิทยา
พ.ศ.2519

นพ.ประสาร เศรษฐนันท์
พ.ศ.2519
นพ.สิโรจน์ กาญจนปัญจพล
พ.ศ.2519
นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ
พ.ศ.2519
นพ.จำรัส ภูริภูมิ
พ.ศ.2520
นพ.ประเสริฐ พูนมากสถิต
พ.ศ.2520
นพ.ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์
พ.ศ.2520
พญ.พวงเพ็ญ ผู้กฤตยาคามี
พ.ศ.2520
พญ.วนิดา เจตน์พิพัฒน์พงษ์
พ.ศ.2520
นพ.อมฤทธิ์ อังศุสิงห์
พ.ศ.2520