แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ