แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ พ.ศ. 2561-2570

พญ.เบญจพร เจรจา
พ.ศ.
นพ.อาภากร หมู่ไพศาล
พ.ศ.
นพ.อนุสรณ์ เกษมสิน
พ.ศ.