แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ พ.ศ. 2548-2560(1)

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
พ.ศ.2548
นพ.ณรงค์ชัย ว่องกลกิจศิลป์
นพ.ณรงค์ชัย ว่องกลกิจศิลป์
พ.ศ.2549
นพ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์
พ.ศ.2550
พญ.พิชญา ประจันพานิชย์
พ.ศ.2551
พญ.กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร
พ.ศ.2551
นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์
นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์
พ.ศ.2552

นพ.ปรีชา แก้วกัญญา
นพ.ปรีชา แก้วกัญญา
พ.ศ.2553
นพ.พฤฒิพงศ์ กาวิรส
นพ.พฤฒิพงศ์ กาวิรส
พ.ศ.2554
นพ.วศิน เบญจมปริญญากูล
พ.ศ.2554

พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
พ.ศ.2555
นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
พ.ศ.2555
นพ.อาคม เสือสาวะถี
พ.ศ.2555
พญ.ชุลีกร ลาวงศ์เกิด
พ.ศ.2555
พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
พ.ศ.2556
นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์
นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์
พ.ศ.2556
พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์
พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์
พ.ศ.2556
นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์
นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์
พ.ศ.2557
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
พ.ศ.2558

นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน
นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน
พ.ศ.2558
นพ.หลักชัย วิชชาวุธ
นพ.หลักชัย วิชชาวุธ
พ.ศ.2558
พญ.ภารวี ประยูรหงส์
พ.ศ.2559
พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
พ.ศ.2559
นพ.ปฐมพงศ์ อัครพัฒนากูล
พ.ศ.2560
พญ.สุดาวดี เบญจประยูรศักดิ์
พ.ศ.2560

พญ.ปารัชญ์ ศิริศริโร
พ.ศ.2560