(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
CARE Lab 2020 (รอบที่ 2)
กิจกรรม CARE Lab 2020 (รอบที่ 2)วันที่ 8  ธันวาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN 1-301)ชั้น 3 ภาควิช... (Date: )
 
กิจกรรมวิชาการ "Urology Interhospital Conference" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง810A  ชั้น... (Date: )
 
กิจกรรมวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี " Valve replacement and repair " ใ... (Date: )
 
ประชุม Interhospital conference Vascular
ประชุม Interhospital conference Vascular วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ  หองประชุมทานผูหญิงวิระยาชวกุล (Date: )
 
งานวิชาการ "Ramathibodi Surgical Conference" (Date: )
 
งานวิชาการ งานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 (Date: )
 
ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก (Date: )
 
งาน Basic Cardiovarcular techniques workshop for Advancement (Date: 28/11/2020)
 
  การอบรม "ATLS"   ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั... (Date: )
 
ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Date: )
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป... (Date: )
 
งานเกษียณอายุ 63
งานเลี้ยงเกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ (Date: 24/09/2563)