(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
อบรมการใช้งาน Synapse Version 7
ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เชิญวิทยากรจาก ภาควิชารังสีวิทยา ให้การอบรม การใช้โปรแกรมดูผล X-Ray ผู้ป่วย (Synapse... (Date: 26/08/2020)
 
Neuro Interhospital conference
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ จัดประชุม Neuro Interhospital conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 623... (Date: 21/08/2020)
 
ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์
การตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันศุก... (Date: 21/08/2020)
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 (Date: )
 
รับบริจาคแท่นจ่ายน้ำยาแอลกอฮอล์
ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชา และรศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการ เป็นตัวแทนรับมอ... (Date: 04/08/2020)
 
ต้อนรับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน
รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากกลุ่มบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัดมหาชน (Date: 31/07/2020)
 
ประเมินความพร้อมก่อนการเข้ารับการรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนการเข้ารับการรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:201... (Date: 24/07/2020)
 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปี 2562
อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ที่จบการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านศัลยศาส... (Date: 08/07/2020)
 
เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 5IC
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (5IC) ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมีอาจารย์แพทย์... (Date: 29/06/2563)
 
งานปัจฉิมนิเทศ และปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม
ขอต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ และแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมที่จบการศึกษา ประจำปี 2562 ในงานปัจฉิมนิเทศ แล... (Date: 24/06/2020)
 
แนะนำการใช้งานระบบวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลของคณะฯ ผ่านโปรแกรม Power BI จากหน่วยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563... (Date: 16/06/2020)
 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบม ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศแ... (Date: 17/06/2020)