(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41,วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30-15:30 น.,ณ ห้องประชุม... (Date: 11/07/2024 to 12/07/2024)
 
ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ, วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567, 07:30-13:00 ห้องประชุมเปรม บ... (Date: 24/06/2024)
 
Deep Dive Teaching Clinical Reasoning
How to teach clinical decision making part 2: รศ.พญ. กษณา รักษมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, 12 มิถุนายน 2... (Date: 12/06/2024)
 
Dietary pattern for healthy surgeon
Dietary pattern for healthy surgeon โดย ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, 21 มิถุนายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 21/06/2024)
 
Postoperative pain management
Postoperative pain management โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 31/05/2024)
 
Standard Setting
การตั้งเกณฑ์ผ่าน: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 08/05/2024)
 
Item analysis
การวิเคราะห์ข้อสอบ: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 10 เมษายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น. (Date: 10/04/2024)
 
Advance in ECMO Practice
วันเสาร์ 27 เมษายน 2567, ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและฯ (Date: 27/04/2024)
 
Chief’s Conference 2024
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น. (Date: 21/03/2024)
 
Care lab
วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากาย... (Date: )
 
THPB Interhospital Grand round
THPBA Interhospital Grand round March 22nd, 2024; @13:00-15:30 (Date: 22/03/2024)
 
13th Surgical Quality Conference
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการร... (Date: 24/04/2024)