Advance in ECMO Practice (27/04/67)

Advance in ECMO Practice
📢 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จัดฝึกอบรม ⭕️ Advance in ECMO Practice ⭕️ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้งานเครื่องปอดและหัวใจเทียม Extracorporeal Membrane Oxygenation(ECMO)✅️ แก่นักเทคโยโลยีหัวใจและทรวงอกทั้งภายในและภายนอกคณะ  🗓 ในวันเสาร์ 27 เมษายน 2567 📍 ณ ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ✅️