Internal Audit

                                                      การเยี่ยมสำรวจภายใน การรับรองการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
                                          ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 
 
 
     ขอต้อนรับ ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน  การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  โดยคุณชื่นกมล ภูมลี เลขานุการฯ และกรรมการของภาควิชาศัลยศาสตร์ทุกท่านให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะตรวจเยี่ยม วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก