งานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18

งานปาฐกถา  เปรม บุรี ครั้งที่ 18
งานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
 
     งานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล และ 17th Ramathibodi Surgical Forum : “Building the future: surgical innovation and education” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดเก็บหน่วยกิจด้านการศึกษาเฉพาะแพทย์เท่านั้น เอกสารประกอบการจัดงาน : สูจิบัตรปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 : บทคัดย่อ : หัวข้อที่น่าสนใจ : Hiight topics Main congress : Enable healthcare for the future ready (VDO) Lunch symposium : The Role of Branched Chain Amino Acid in Surgical Patient (VDO)