VTE Internal survey

 
   การเยี่ยมสำรวจภายใน  (Internal survey) ของ Venous thromboembolism (VTE) Prophylaxis  ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์