งาน Basic VATS

งาน Basic VATS
 
งาน Basic VATS  วันที่ 25 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุม Skill lab   เวลา 8.00- 16.00น.