สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล
 
 

ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และด้านความร่วมมือกันในอนาคต

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ