You are here

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมกับสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง “ข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพและระบบบริหารงานคุณภาพ ความเป็นมาและความสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ และหลักการพื้นฐานระบบบริหารงานคุณภาพ” โดย ดร.องศา ศักดิ์ทอง อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล