คณะนักกีฬารามาธิบดีเข้าร่วม “กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7”