อบรม เรื่อง “Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team”

อบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team
อบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Teamอบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรม เรื่อง “Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team” โดยมีคุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีและผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์