คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5

คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5
คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5
 

 งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 4-5 โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ซึ่งมี รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1