การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ
 
     ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ” ขึ้น โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการดูแลแผลกดทับ  และเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการดูแล IAD/MASD  
      วันที่ 20 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์