งานสัมมนาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รุ่นที่ 2