กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่นกิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น
 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Road Show  " โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล " ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การขยายการให้บริการทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในปี 2560  โดยมีนักศึกษาพยาบาลให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และสอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานเชิงลึก  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างยิ่ง