ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5

ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5
ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5
 

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5” โดยมี ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค หัวหน้าหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก และกิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ซึ่งผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูล และได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มของทางโรงพยาบาล    

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี