อบรมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ