โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559
โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559
โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559
โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559
 
       ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ 14 ท่าน เดินทางไปเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ในโครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในการทำงาน และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ และยังได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ อีกด้วย 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2559