สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม 

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี