โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support
โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support
 

 ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)  ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิต   ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)  ให้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์  สังกัดศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี  ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลภายนอกคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นอ.หญิง พญ. จริยา สันตติอนันต์ รน. จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2559  ณ ห้องบรรยาย 3 – 4  ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน