You are here

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน"

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
 

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ กล่าวเปิดงาน และมี อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ (สสจร.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์