โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1
 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ใน “โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1” โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.น.อ.นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้   

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี