ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนามต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนามต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม
 

 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.นพ.สุกิจ แย้มวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก The Central Committee for Staff Health Protection of the Viet Nam’s Communist Party ประเทศเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ในโอกาสมาเยือนเพื่อศึกษาดูงานและฟังการบรรยายในด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์รักษาผู้ป่วยด้วยรังสีร่วมพิกัด ศูนย์จีโนมทางการแพทย์    

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี