อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20) อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20) อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)
 

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” หรือโครงการ 1:20 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกในโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมี อ.พิชญา ทองโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การสร้างแบรนด์ภายใน” โดย ผศ.ณัฐา ฉางชูโต ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเรื่อง “การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์” โดย อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้สมาชิกได้ระดมความคิดและลงมือปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย   

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี