You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

อาจารย์อาวุโสผู้เป็นที่รักของชาวรามาฯ ในโอกาสได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์