โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ”

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 
     งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายในคณะฯ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี