บรรยายพิเศษ AUN

 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน
จัดประชุมวิชาการ Asean University Network Policy – Action Workshop on Health Promotion in Japan and ASEAN
ในโอกาส นี้ ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยากรบรรยายพิเศษ
ได้นำเสนอข้อมูลโครงการสถานีรามาแชนแนล และนิตยสาร@รามา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก 
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม 322 ชั้น3 ศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา