ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล Mu Brand Ambassador


 
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์
ในโอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท M (Mastery - เป็นนายแห่งตน)
 
อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
ในโอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท A (Altruism - มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)
 
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ในโอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท H (Harmony - กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)
 
นางเรวดี รุ่งจตุรงค์
โอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท I (Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)
 
นางเพ็ญจิต งามนิธิพร
โอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท D (Determination - แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ)
 
นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
โอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท O (Originality - สร้างสรรค์สิ่งใหม่)
 
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
โอกาสรับรางวัล Mu Brand Ambassador
ประเภท L (Leadership - ใฝ่ใจเป็นผู้นำ