รามาธิบดีในข่าว

เยี่ยมชม  [Rama in the news]
การ์ดเชิญ  [Rama in the news]
ผมสวยสบายใจ  [Rama in the news]
มอบรางวัล  [Rama in the news]