ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดการอบรมหลักสูตร Organ Donation Innovation Strategies for Southeast Asia

แหล่งที่มา: 
มติชน