R2R CLUB

R2R CLUB
R2R CLUB R2R CLUB R2R CLUB
 

สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม จัดบรรยายให้ความรู้ R2R CLUB  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวช เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ” โดยวิทยากร คุณรัตติกาล สุทธกิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณมุกดาลักษณ์ บุญทรง หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก    

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ