(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Introduction to Surgery
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้... (Date: 30/06/2023)
 
BreastOrientation
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเต้านมและต่อมไร้ท่อ  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุน... (Date: 30/06/2023)
 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery
" Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery using Digital Microscope"  ในวันพุธที่ 21 มิถุน... (Date: 21/06/2023)
 
โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้น (Asian Medical Students’ Exchange Program: AMSEP CU x RA)
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้อง Robotic Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาล... (Date: 14/06/2023)
 
 surgerydonatemoney
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ... (Date: )
 
congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์  (Date: )
 
 (Surgical Quality)
โครงการมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์  (Surgical Quality) ครั้งที่ 12   หัวข้อ "Innovation to commercializa... (Date: 18/04/2023)
 
Sonkran
กิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ. 2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศ... (Date: 11/04/2023)
 
Insight  urology
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พศ. 2566 ครั้งที่ 34 (Date: 12/04/2023)
 
นักเรียนมัธยมตอนปลาย และคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร อาคาร 1 ชั้น... (Date: 03/04/2023)
 
Chief's Conference 2022
"Chief's conference" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิ... (Date: )
 
gift66
มอบของที่ระลึกให้กับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรศัลยศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรมเทค... (Date: )