You are here

(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
มุฑิตาจิต 1/9/64
มุฑิตาจิต ภาควิชาศัลยศาสตร์  2564 ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาค... (Date: )
 
orientation 30/06/2564
งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00... (Date: )
 
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2563
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 เ... (Date: )
 
estimate WFME  8/06/2564
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (Date: )
 
estimate WFME  ped 02/06/2021
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 (Date: 02/06/2021)
 
Vascular anastomosis workshop
Vascular anastomosis workshop ห้อง Skill lab วันที่ 30 เมษายน 2564 (Date: )
 
Neuro interhospital conference 2564
Neuro interhospital conference ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08:00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ช... (Date: )
 
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (Date: 28/04/2021)
 
กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ  Persistent Cloaca  ปี 2564 (Date: 30/03/2021)
 
กิจกรรม " Chief' s Conference"  ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 26  มีนาคม 2564 เวลา 08:00-14.0... (Date: 26/03/2021)
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน ATELIER  EN BLALOCK-TAUSSIG - THOMAS (BTT) SHUNT ระหว่างวันอ... (Date: 07/03/2021)
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม ATLS Student Course with Trauma S... (Date: 17/03/2021 to 19/03/2021)

Pages