หอผู้ป่วย 5SE

5SE
  เปิดหอผู้ป่วย 5SE  รศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมยินดีในการ เปิดหอผู้ป่วย 5SE  ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมีอาจารย์แพทย์ และพยาบาลจากหอผู้ป่วย เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธิทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ในวันที่ 9 กันยายน 2566  เวลา 08:00-12.00 น.