กิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ไหว้ครู
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8:30 น. ณ ห้อง 810 ab ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี