Basic enneagram: นพลักษณ์บริหารตนบริหารคน (27-28/01/67)

Basic enneagram: 
หลักสูตรนพลักษณ์บริหารตนบริหารคน (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน)
 
     สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรมเรื่องBasic enneagram: นพลักษณ์กับการเดิบโต ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมท่นผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูบย์การแพทย์สิริกิดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิตล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ผศ.พญ.จิราภรณ์ รุณากูร ภาควิซากุมารเวชศาสตร์ และคุณวิมสวรรณ ปัญญาว่อง (นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ)